Al Sirat — Dno lyrics

Wielkie nadzieje pok³adane w tobie
Z dnia na dzieñ zast¹pi³ kac...
Choæ wszystko pod nos ci podstawiano,
A co chcia³eœ, mia³eœ, nie robi¹c nic!

Dawno tak
Zgubi³eœ trop
Chcia³eœ na szczyt
Spad³eœ na dno...

Wielu przyjació³ mia³eœ. Drwili z ciebie,
Kiedy odwraca³eœ twarz...
Uœmiechaj¹ siê dzisiaj, patrz¹c jak skoñczy³eœ,
Gdy zabrak³o tego, czym obdarzy³ los...

Dawno tak
Zgubi³eœ trop
Chcia³eœ na szczyt
Spad³eœ na dno...

[solo: syn]

Ile up³ynie, nim pozbierasz siê w sobie,
Nim skorzystasz z w³asnych si³?
Ile minie zanim uœwiadomisz sobie,
¿e nie zrobi ju¿ nikt za ciebie nic?!

Dawno tak
Zgubi³eœ trop
Chcia³eœ na szczyt
Spad³eœ na ryj!
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/al-sirat-dno-lyrics.html ]