Al Sirat — Tryb lyrics

"Kim jesteœ? Co robisz? Ile ci p³ac¹?
Dla kogo pracujesz? Z kim sypiasz? Co pijesz?
Jakim jeŸdzisz wozem? Czy widzia³eœ mój?
Mi³o by³o poznaæ, mo¿e kiedyœ skorzystam! "
Nie chcê ju¿ biec, nie chcê ju¿ biec, nie mogê!
Nie chcê ju¿ biec, a nie wiem jak zatrzymaæ siê!
Nie tak!!! Nie tak!!!
Nie tak
Widzê ten œwiat, rozdam swój czas,
Prze¿yjê go!
Nie tak!!! Nie tak!!!
Nie tak
Odbieram to, postrzegam z³o,
Jak mówi¹ ci:
"¯yj do po³owy, jak jeszcze jeden tryb!"
"Pokorne cielê, synu, dwie matki ssie!
Nie okazuj uczuæ, nie dasz zraniæ siê!
Masz zostaæ kimœ, a nie tak jak ja,
Zbyt ciê¿ki kamieñ wci¹¿ pod górê pchaæ! "
Nie!!!
"zostaw sobie drzwi!!! Zostaw sobie drzwi!!!
Przecie¿ zawsze coœ ci mo¿e urwaæ rêkê!
Zabezpieczaj siê, byœ móg³ uciec gdy
Statek zacznie ton¹æ, ci¹gn¹c ciê w odmêty! "
"zostaw sobie drzwi!!! Zostaw sobie drzwi!!!
Przecie¿ zawsze coœ ci mo¿e urwaæ rêkê!
Zabezpieczaj siê, byœ móg³ uciec gdy
Statek zacznie ton¹æ...
Ja dobrze wiem co chcê z ¿ycia dla siebie.
Nie proœ, bym wci¹¿ drogê wybiera³ tak jak chcesz!
Nie tak!!! Nie tak!!!
Nie tak [...]

[Solo: Cola]
[solo: syn]

"Kolejny rok, ty wci¹¿ nie zmieniasz siê.
Móg³byœ t³uc ju¿ kasê, zamiast ¿yæ mrzonkami!
Myœla³em jak ty, lecz teraz wiem ju¿, ¿e
Najwa¿niejsze to: zje¦Æ, wypiÆ, zer¯N¡Æ swoj¡ babÊ!!! "
Nie zdusisz mnie swym ¿alem, nie, nie mo¿esz!
Przespa³eœ czas, lecz przestañ tym obci¹¿aæ mnie!
Nie tak!!! Nie tak!!!
Nie tak
[...]
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/al-sirat-tryb-lyrics.html ]