Clannad — An Gabhar Ban lyrics

Sa tsean ghleann thiar a bhi sн raibh
Go dtн gur fhбs na hadharc' uirthi
Bliain is cйad is corradh laethe
Go dtбinig an aois go trйan uirthi
Bhi sн gcrу bheag ins an cheo
Go dtбinig feil'eoin is gur йalaigh sн
Thart an rуd san bealach mуr
Gur lean a tуir go gear uirthi.

Ni raibh nduine ar a tуir ach donnchъ уg
Is d'ith sн an lуn san t-anlann air
Ni raibh aige ina dhorn ach ceap tъine mуr
Agus leag sй anuas уn arradh н
Nuair a chuala an gabhar bбn go raibh sн ar lбr
Thug sн lйim chun tбrrthбla
Thug sн rбs 's ni raibh sн sбsta
Is leag sн spнon an tбilliъra.

Chomh cruinn le rуn gur thуg sн feoil
Gan pis gan mуrбn dйibhirce
Ach d'ith sн cib agus barr an fhraoich
Slбnlъs min is craobhуgai
Draoin is dreas is cuilcann glas
Gach nн ar dhath na h-бinleoga
Cutharбn slйibhe, duilliъr fйile
Caora srйana agus blainsйogai.

Chuaigh sн dhнol cios le caiftнn spits
Is chraethnaigh a croi go dtrйigfн н
Chaith sн an oнche ar bheagбn bidh
Mar ndъil is go geasfaн fйar uirthi
D'fan sн 'a уiche I dtуin ros coill
Is chaith sн й go plйisъra
Go dtбinig an slua ar maidin go luath
Is thug siad amach as йirinn н.
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/clannad-an-gabhar-ban-lyrics.html ]