Foje — Hey Hey Hey Hey lyrics

þodþiai neturi prasmës
jei tu juos tari
tik ðiaip sau
niekada nieks tavæs nesupras
jei bijosi iðtart tai kà nori
ar tai vienintelis kelias
ar juo verta eit
ar vardan to mes gyvenam
hey hey hey hey
mums reikia pakeist ðá pasaulá
jau laikas seniai
todël kad tiesa ir apgaulë
blogiausi draugai
darbas kurá tu turi
ar tai ið tiesu ko norëtum
ar tu sau pripaþinti gali
susprogdintum tu já
jei galëtum
meilæ tu kartais perki
uþ didþiules sumas
kartais uþ dykà
tu þinai tai ne ji
tai tik skausmas klaikus
ið ryto
Linkëjimai nuo Ryèio ið Maþeikiø!
oras@mazeikiai.omnitel.net
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/foje-hey-hey-hey-hey-lyrics.html ]