Moonlight — Cha-Nefer-Meren-Re lyrics

"Czasami jednak siê udaje"

Czasami siê czuje...

Gdy wreszcie przychodzi
Ty przecie¿ nie wiesz nie mo¿esz
Tak czasami wychodzi
Gdy patrzê
W obrazach twych tonê
We w³osach rozwianych ogieñ
Rozpala me spojrzenie
W twych oczach ciep³o
I dr¿enie
Jak dzieciñstwa wspomnienie
Porwa³ mnie dziki wiatr
Uniós³ na skrzyd³ach swoich ptak
Tam gdzie nigdy nie by³em
Radoœæ p³onie
Smutek tonie
Okno marzeñ otwiera siê
Odradzam siê
I umieram
Czasami siê wie
Patrz¹c w swoje drugie ja
Zdarza siê tylko raz

Chyba móg³bym zmieniæ œwiat...
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/moonlight-cha-nefer-meren-re-lyrics.html ]