Moonlight — Inter Sacrum lyrics

"...Gdy nie bêdzie ju¿ nic..."

Noc jest tak g³êboka
Miasto pochowane w ciszy
S³owa tak odleg³e
A œciany mego domu p³acz¹

Kiedy ju¿ odejdziesz
Noc poch³onie I to co zosta³o
Nie zostanie nic
Co wygl¹da I pachnie jak ty

Kiedy ju¿ odejdziesz
Skoñczy siê ten
Ma³y sens
Wsunê siê wtedy pod ko³drê
I nie zasnê
Ju¿ nie widaæ nic
Ju¿ nie warto mówiæ

Œciany k³ad¹ siê na mnie
I przygniataj¹
Kiedy ju¿ odejdziesz
Ta martwa cisza dopadnie mnie
A œciany pochowaj¹
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/moonlight-inter-sacrum-lyrics.html ]