Moonlight — La Dance Macabre lyrics

"Szczêœcie...
Niedowierzanie...
Szaleñstwo...
Po¿¹danie..."

Ratuj mnie bym rozumu nie straci³
Powiedz ¿e to nie sen
Tonê w po¿¹daniu
Zabierz mnie gdzieœ
Powtarzaj jeszcze raz
To tak wspaniale boli

Zasn¹³ rozum pogrzebany
Pochowane le¿y cia³o
Ja p³ywam w oceanie moich marzeñ

Taniec ju¿ rozpocz¹³ siê
Rozko³ysane myœli w g³owie
Zapomnia³em ju¿ o wszystkim
Nie wiem co od œmierci ¿ycie dzieli

Ratuj mnie bym rozumu nie straci³
Powiedz ¿e to nie sen
Tonê w po¿¹daniu
Zabierz mnie gdzieœ
Powtarzaj jeszcze raz
To tak wspaniale boli
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/moonlight-la-dance-macabre-lyrics.html ]