Moonlight — Wiem lyrics

"Mia³ 12 lat.
Nic innego nie mog³em mu daæ. "

Sta³am gdzieœ z ty³you
Nie widzia³am jak szed³
Coœ potê¿nie szarpnê³o
Nieœwiadomy wzbi³ siê
Na brutalny krótki lot
Sta³am z ty³you
Kiedy niebo rozwar³o siê
Martwy wiatr w³osy nam zdziera³
A od zimna posinia³y d³onie

Teraz ju¿ wiem
¿e ty nag³¹ œmieræ rozdajesz
Karzesz gdy zechcesz mnie
Du¿o ¿¹dasz a tak ma³o dajesz

Sta³am gdzieœ z ty³you
Gdy dwanaœcie zapalonych œwiec
Ze sto³you spad³o
Ogieñ rozpaczy serce nasze w
Nich wypali³
Sta³am gdzieœ z ty³you
Kiedy niebo rozwar³o siê
Martwy wiatr w³osy nam zdziera³
A od zimna posinia³y d³onie

Teraz ju¿ wiem...

Sta³am gdzieœ z ty³you
Patrz¹c jak bia³y I czarny Bóg
Nurzaj¹ szpadle w ¿yciu
Jak sypi¹ nimi ³zy
Jak bardzo siê œmiej¹
Jak nienawidz¹
Nagle wiedzia³am ju¿ ¿e dwóch
Ich nie by³o nigdy
Biel by³a czerni¹, Bóg by³ jeden
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/moonlight-wiem-lyrics.html ]