National Anthem lyrics

 — 152 lyrics total
LyricsArtists: NNational Anthem lyrics  
Afghanistan Anthem Native Text lyrics  
Afghanistan Anthem Text lyrics  
Albania Anthem Native Text lyrics  
Antigua Anthem Text lyrics  
Argentina Native Anthem Text lyrics  
Australia Anthem Text lyrics  
Bahamas Anthem Text lyrics  
Bangladesh Anthem Text lyrics  
Barbados Anthem Text lyrics  
Belarus Anthem Text lyrics  
Belgium Native Anthem Text lyrics  
Belize Anthem Text lyrics  
Bermuda Anthem Text lyrics  
Bosnia Native Anthem Text lyrics  
Botswana Anthem Text lyrics  
Botswana Native Anthem Text lyrics  
Brazil Anthem Text lyrics  
Brazil Native Anthem Text lyrics  
Brunei Native Anthem Text lyrics  
Cameroon Anthem Text lyrics  
Cameroon Native Anthem Text lyrics  
Canada Anthem Text lyrics  
Canada Native Anthem Text lyrics  
Cayman Island Anthem Text lyrics  
Chile Native Anthem Text lyrics  
China Anthem Text lyrics  
Costa Rica Native Anthem Text lyrics  
Croatia Anthem Text lyrics  
Croatia Native Anthem Text lyrics  
Cuba Native Anthem Text lyrics  
Cyprus Anthem Text lyrics  
Cyprus Native Anthem Text lyrics  
Czech Republic Native Anthem Text lyrics  
Denmark Anthem Text lyrics  
Denmark Native Anthem Text lyrics  
Dominica Anthem Text lyrics  
Ecuador Native Anthem Text lyrics  
Egypt Anthem Text lyrics  
Estonia Native Anthem Text lyrics  
Ethiopia Anthem Text lyrics  
Finland Anthem Text lyrics  
Finland Native Anthem Text lyrics  
France Anthem Text lyrics 1 Vote
Fratelli D'Italia lyrics  
French Native Anthem Text lyrics 1 Vote
Gambia Anthem Text lyrics  
Germany Anthem Text lyrics  
Germany Native Anthem Text lyrics  
Ghana Anthem Text lyrics  
Greece Anthem Text lyrics  
Greece Native Anthem Text lyrics  
Grenada Anthem Text lyrics  
Guatemala Anthem Text lyrics  
Guatemala Native Anthem Text lyrics  
Hungary Native Anthem Text lyrics  
Iceland Native Anthem Text lyrics  
India Anthem Text lyrics  
India Native Anthem Text lyrics  
Indonesia Anthem Text lyrics  
Indonesia Native Anthem Text lyrics  
Ireland Anthem Text lyrics  
Ireland Native Anthem Text lyrics  
Israel Anthem Text lyrics  
Israel Native Anthem Text lyrics  
Italy Native Anthem Text lyrics  
Jamaica Anthem Text lyrics  
Kenya Anthem Text lyrics  
Kenya Native Anthem Text lyrics  
Lesotho Anthem Text lyrics  
Lesotho Native Anthem Text lyrics  
Lupang Hinirang lyrics  
Madagascar Native Anthem Text lyrics  
Malawi Anthem Text lyrics  
Malawi Native Anthem Text lyrics  
Malaysia Native Anthem Text lyrics  
Maldives Anthem Text lyrics  
Maldives Native Anthem Text lyrics  
Mexico Anthem Text lyrics  
Mexico Native Anthem Text lyrics  
Namibia Anthem Text lyrics  
Nauru Anthem Text lyrics  
Nauru Native Anthem Text lyrics  
Netherlands Native Anthem Text lyrics  
New Zealand Anthem Text lyrics  
New Zealand Native Anthem Text lyrics  
Nigeria Anthem Text lyrics  
Norway Native Anthem Text lyrics  
Pakistan Anthem Text lyrics  
Pakistan Native Anthem Text lyrics  
Panama Native Anthem Text lyrics  
Papua New Guinea Anthem Text lyrics  
Philippines Anthem Text lyrics  
Philippines Native Anthem Text lyrics  
Poland Native Anthem Text lyrics  
Portugal Native Anthem Text lyrics  
Romania Anthem Text lyrics  
Romania Native Anthem Text lyrics  
Saint Kitts & Nevis Anthem Text lyrics  
Saint Lucia Anthem Text lyrics  
Saint Vincent And The Grenadines Anthem Text lyrics  
Scotland Anthem Text lyrics  
Seychelles Anthem Text lyrics  
Seychelles Native Anthem Text lyrics  
Sierra Leone Anthem Text lyrics  
Singapore Anthem Text lyrics 1 Vote
Singapore Native Anthem Text lyrics  
Slovakia Anthem Text lyrics  
Slovakia Native Anthem Text lyrics  
Slovenia Anthem Text lyrics  
Slovenia Native Anthem Text lyrics  
Solomon Island Anthem Text lyrics  
South Africa Anthem Text lyrics  
Sri Lanka Anthem Text lyrics  
Sri Lanka Native Anthem Text lyrics  
Suriname Anthem Text lyrics  
Suriname Native Anthem Text lyrics  
Swaziland Anthem Text lyrics  
Swaziland Native Anthem Text lyrics  
Sweden Native Anthem Text lyrics  
Switzerland Native Anthem Text lyrics  
Syria Anthem Native Text lyrics  
Tanzania Anthem Text lyrics  
Tanzania Native Anthem Text lyrics  
Tonga Anthem Text lyrics  
Tonga Native Anthem Text lyrics  
Trinidad & Tobago Anthem Text lyrics  
Turkey Anthem Text lyrics  
Turkey Native Anthem Text lyrics  
Tuvalu Anthem Text lyrics  
Tuvalu Native Anthem Text lyrics  
Uganda Anthem Text lyrics 1 Vote
Ukraine Anthem Text lyrics  
United States Of America Anthem Text lyrics 1 Vote
Uruguay Anthem Text lyrics  
Uruguay Native Anthem Text lyrics  
USSR Anthem (English) lyrics  
Vanuatu Anthem Text lyrics  
Vanuatu Native Anthem Text lyrics  
Venezuela Native Anthem Text lyrics  
Vietnam Anthem Text lyrics  
Wales Anthem Text lyrics  
Western Samoa Anthem Text lyrics  
Western Samoa Native Anthem Text lyrics  
Wilhelmus Van Nassaue lyrics  
Zambia Anthem Text lyrics  
Zambia Native Anthem Text lyrics  
Zimbabwe Anthem Text lyrics  
Zimbabwe Native Anthem Text lyrics